Eros and Psyche. Painting by C. G. Kratzenstein-Stub, 1793-1860. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.